1. NARAYANGHAT OUTLET
CG LANDMARK, BHARATPUR
Bharatpur, Nepal
Phone No:- 9855054313